Styrelsekonstulationen för Brf Tulpanen består av 5 ordinarie ledarmöter och 2 suppleanter. Valberedningen består av 2 personer som ska arbeta oberoende av nuvarande styrelse och har som uppdrag att ta fram och nominera styrelsekandidater som presenteras på årsmötet.

Linus Cavander

RB-ledamot

Du kan kontakta styrelsen via telefon 0709 43 00 77, via mail tulpanen1@gmail.com, i brevlådan till expeditionen, eller via medlemssidorna. Du är också hjärtligt välkommen att besöka oss på expeditionen på Jägersrovägen 13, tisdagar jämna veckor mellan 18 – 19.

Valberedning 2022:

Valberedningens uppdrag är att fråga/lyssna till föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag, ta fram kandidater och nominera/presentera på årsmötet. Det är alltid medlemmarna som har slutröst om valberedningens förslag ska godkännas eller inte.

Marion Löfstedt

Valberedning

Madeleine Nilhäll

Valberedning

Om du eller någon som du känner är intresserade av föreningens styrelsearbete kan du kontakta valberedningen, eller någon i styrelsen för att nominera. Ta fram en kort presentation om vem du är, lite vad du gjort innan och varför du vill vara med i styrelsen.

Att sitta i styrelsen är ett viktigt uppdrag för att föreningen ska fungera och innebär mycket ansvar och kan vara tidskrävande. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar via den valda valberedningen och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Alla beslut som tas i styrelsen fattas genom omröstning, ledamöterna i styrelsen har en röst var som är värd lika mycket. När styrelsen fattar beslut krävs som huvudregel majoritet, nämligen mer än hälften av rösterna. Blir röstantalet lika i en fråga så har normalt ordföranden utslagsröst.

Varje bostadsrättsförening har en föreningsstämma minst en gång om året och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. En föreningsstämma är ett viktigt möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen och styrelse för kommande period väljs. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Besluten fattas demokratiskt.